Informācija par papildus uzkrājumu veidošanu
19.04.2017.

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pamatojoties uz Dzīvokļu īpašuma likuma 19. panta pirmās daļas sasauca māju īpašnieku kopsapulces. Sapulcēs tika lemts jautājums par remontdarbu tāmju apstiprināšanu 2017.gada remontdarbu sezonai un papildus uzkrājumu veidošanu darbu veikšanai. Dzīvokļu īpašuma likuma 16. panta trešā daļā ir noteikts : “Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem”.

Pēc dzīvokļu īpašnieku balsojumiem tika pieņemti lēmumi par papildus uzkrājumu veidošanu sekojošās mājās:

 

Biedrības iela 5;                                                     Rīgas iela 158;

Daugavpils iela 19;                                               Rīgas iela 191;

Dzirnavu iela 10;                                                   Rīgas iela 193;

Krustpils iela 14;                                                   Rīgas iela 194;

Rīgas iela 4A;                                                        Rīgas iela 221;

Rīgas iela 12B;                                                      Rīgas iela 248;

Rīgas iela 35;                                                        Zaļā iela 2;

Rīgas iela 41;                                                        Zaļā iela 10;

Rīgas iela 42A;                                                     Zaļā iela 12.

Rīgas iela 43;                                                       

 

Līvānu DZKS balstoties uz māju kopības pieņemtiem lēmumiem un MK noteikumiem Nr.1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 7.4 punktu piestāda avansa rēķinus uzkrājumu veidošanai .

Avansa rēķins tiek aprēķināts balstoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 13. panta 21.daļas “Dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram veic uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos naudas maksājumus uzkrājumu fondā šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzēto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanai. Pieņemot minēto lēmumu, dzīvokļu īpašnieku kopība izvērtē dokumentus, kas pamato attiecīgo darbību veikšanu vai to izmaksu efektivitāti”. 

 

Dzīvokļu īpašnieki kuri nepiedalījās māju kopsapulcēs ar provizoriskām plānoto remontdarbu tāmēm un sapulču protokoliem var iepazīties SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecībā”.