Apstiprināta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īres maksa 2021.gadam
30.06.2020.

SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2020. gada 5.jūnijā iesniedza Līvānu novada domei daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un īres maksas projektu 2021.gadam (atbilstoši dzīvojamo māju pārvaldīšanas darbu plānoto izdevumu tāmēm 2021. gadam un tai skaitā paredzētajiem maksājumiem par plānotajiem nākamo periodu izdevumiem kārtējiem remonta darbiem). Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11. panta otro un trešo daļu, 11.1 pantu un 13. panta otro daļu, Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 215 “Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika”, 25.jūnija domes sēdē tika apstiprināta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īres maksa 2021.gadam.

 

Izmaiņas īres maksā (palielinājums vai samazinājums) ir:

  1. pamatojoties uz turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamo dzīvojamās mājas remontu, kas balstīts uz sastādītajām tāmēm.
  2. Pārējās īres maksas sastāvdaļas netiek mainītas.

 

Īres un kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas sadalījums pa izdevumu posteņiem

 

Īres  maksa 2021.gadam

 

Kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa 2021.gadam