29.12.2017.

SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība  2017. gada 15. novembrī  iesniedza Līvānu novada domei projektu: “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un īres pakalpojumu  maksas projektu un līgumiem jaunā redakcijā”.

Apsaimniekošanas un īres maksas projekts ir balstīts uz 2016.gada un 2017. gada faktiskajām izmaksām, kas ir attiecināmas uz daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Svarīgākie paskaidrojumi:

 1. Dzīvokļu saimniecības iecirkņa un pārvaldes darbinieku attiecināmās darba algas izmaksas ir iekļautas saskaņā ar apstiprinātajiem amatu sarakstiem.
 2.  Aprēķinātajā pakalpojuma maksas projektā nav iekļauts nekustamā īpašuma nodoklis, zemes nomas maksa, kas turpmāk par zemi tiks aprēķināts katram īpašumam un katrai dzīvojamās telpas  īres platībai.
 3. Dzīvojamo māju apdrošināšana ir iekļauta gan īres dzīvokļiem, gan īpašumā esošajiem dzīvokļiem (līdz šim bija tikai īres dzīvokļiem)
 4. Dzīvojamās mājas nolietojuma izmaksas ir aprēķinātas balstoties uz Līvānu novada domes grāmatvedības datiem un tiek piemērotas īres dzīvokļiem.
 5. Uzņēmuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošās mājas ir sadalītas 5 grupās atkarībā no labierīcības pakāpes.

Apsaimniekošanas maksa, atbilstoši MK noteikumiem Nr.408  sastāv no :

 1. Maksājumiem par kārtējiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem
 2. Maksājumiem par turpmākos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamo dzīvojamās mājas remontu (ja vizuālajā pārbaudē vai tehniskajā apsekošanā ir konstatēti dzīvojamās mājas bojājumi)

Īres maksa, atbilstoši MK noteikumiem Nr.215 sastāv no

 1. Maksājumiem par kārtējiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem
 2. Maksājumiem par turpmākos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamo dzīvojamās mājas remontu (ja vizuālajā pārbaudē vai tehniskajā apsekošanā ir konstatēti dzīvojamās mājas bojājumi) (p.2.5.)
 3. Dzīvojamās mājas nolietojuma izmaksām.

 

Līvānu novada dome izskatot iesniegto projektu un pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11. panta otro un trešo daļu, 11.1 pantu un 13. panta otro daļu, Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 215 “Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika”, kā arī ņemot vērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopsapulču pieņemtos lēmumus par maksājumiem par turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamo dzīvojamās mājas remontu un atjaunošanu, un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu,  2017. gada 28. decembrī apstiprināja:

 1. Īres un kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas sadalījumu pa izdevumu posteņiem;
 2. Īres maksu 2018.gada 2.pusgadam.

Izmaiņas apsaimniekošanas maksā:

 1. Īres un kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa.
05.12.2017.
Māju grupa Laukuma adrese Laukumam piesaistītās mājas Laukumā savākto atkritumu daudzums  kubm Laukumā savākto atkritumu daudzums  kubm uz 1 personu maksājums EUR  ar PVN  par atkritumiem uz 1 personu novembrī 1 Sporta iela 5 Sporta 3b; Sporta 5; Sporta 7 34,1 0,1324 2,40 2 Rīgas iela... Lasīt vairāk
05.12.2017.
2017.gada novembrī savāktas 147,40 tonnas (t.i.1133,8 kubikmetri) nešķiroto sadzīves atkritumu,  tai skaitā : no daudzdzīvokļu māju atkritumu laukumiem 695,91 kubm no Līvānu pilsētas privātmājām 60,82 kubm no Līvānu pilsētas uzņēmumiem un iestādēm 287,65 kubm no Jersikas pagasta 11,12 kubm no Turku pagasta 8,02... Lasīt vairāk
31.10.2017.
SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" informē par izmaiņām uzņēmuma kases darba laikā. No 01.11.2017  uzņēmuma kases darba laiks:   Pirmdienās 8:00 – 17:00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00) Otrdienās 8:00 – 17:00 (pusdienu pārtraukums no... Lasīt vairāk
26.09.2017.
Līvānu pilsētas daudzdzīvokļu mājās tiks veikta mājas guļvada skalošana un dezinfekcija. Šajā laikā iespējamas ūdens spiediena svārstības un paaugstināta ūdens duļķainība. Skalošanas laikā tiks veikta ūdensvada dezinfekcija. Ūdensvada caurules tiks tīrītas ar ūdens palīdzību.   3.-4.oktobris Rīgas... Lasīt vairāk