SIA „Līvānu Dzīvokļu un komunālā saimniecība” ir Līvānu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura nodibināta 2004. gadā.


Uzņēmuma mērķis: nodrošināt Līvānu novada pašvaldības funkciju izpildi dzīvokļu apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu sfērā.

           

Pamatdarbības veidi ir:

  • dzīvojamā fonda un kopīpašuma apsaimniekošana, komunālo pakalpojumu sniegšana;
  • ūdens ieguve un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana Līvānu pilsētas teritorijā;
  • cieto sadzīves atkritumu savākšana un pārvadāšana;
  • sanitārās attīrīšanas pakalpojumu sniegšana Līvānu pilsētā un novadā;
  • derīgo izrakteņu (smilts un grants) izstrāde;
  • pilsētas un novada teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;
  • pilsētas ceļu, ielu un ietvju apsaimniekošana un remonts;
  • pilsētas zaļās zonas, parku un skvēru apsaimniekošana;
  • pilsētas sabiedriskās tualetes uzturēšana.

 

SIA „Līvānu Dzīvokļu un komunālā saimniecība” sniedz plaša profila pakalpojumus. Par sniegtajiem pakalpojumiem atbildīgi vairāki iecirkņi:

 

         1. Labiekārtošanas un apzaļumošanas iecirknis;

 

         2. Atkritumu apsaimniekošanas iecirknis;

 

         3. Ūdensapgādes un kanalizācijas iecirknis;

 

         4. Dzīvokļu saimniecības iecirknis.

 

Rekvizīti:

 

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”

Vienot. reģ. Nr. 41503010497,

Adrese: Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316


Banka: AS “Citadele banka”,  PARXLV22

Konts: LV68PARX0004367510002  


 

Banka: AS "SEB banka",  UNLALV2X

Konts: LV52UNLA0050021632564